Ord og uttrykk

Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/felleskostnad, og borettslaget som du eier sammen med andre har ansvar for fellesareal. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Annuitetslån
Lån som betales i like store beløp (summen av avdrag og renter) hver termin. Mindre avdrag i begynnelsen.

Areal
Måles i kvm der det er minst 1,9 m takhøyde, og bredden overstiger 60 cm. Inkluderer trappeåpninger.

Boligens hoveddel
Stue, soverom, kjøkken, bad og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel
Boder, oppbevaringsrom og garasje.

Borettslag
En organisasjonsform der alle eier hver sin andelsleilighet, og sammen eier de borettslaget.

BOA = Boligareal
Bruksarealet av boligens hoveddel.

BRA = Bruksareal
Hele boligens indre areal, inkludert vegger smalere enn 50 cm.

BTA = Bruttoareal
Hele boligens ytre areal med boder og rom, eksklusive balkong/veranda.

Bruksoverlating (tidl. kalt framleie)
Videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Borettslagsloven gir regler for bruksoverlating.

Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget.

Budrunde
Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å

Dokumentavgift
Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. 2,5 % av kjøpesummen.

Effektiv rente
Nominell rente pluss omkostninger

Etableringslån
Lån som formidles gjennom kommunene, gjerne som hjelp til førstegangskjøpere.

Flytende rente
Følger markedsrenten.

Fast rente
Renten bindes til avtalt sats for en avtalt periode, f.eks. fem år. Sikrer deg mot renteoppgang.

Festet tomt
Tomten boligen er oppført på er leid.

Heftelse
En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

Lånetakst
Fastsettes av takstmann. Brukes av banken som nøktern verdi av boligen for lån og pant. Ligger gjerne mellom 10-20% lavere enn verditakst.

Ligningstakst
Takst som danner grunnlag for beregning av den kommunale eiendomsskatten, dersom kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i kommunen. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for prosentlignede

Løpetid
Tiden fra lånet blir utbetalt til det er tilbakebetalt.

Målebrev
Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Nominell rente
Rente uten gebyrer

Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, det registreres en pantobligasjon på boligen og dette kan ikke slettes uten bankens samtykke.

Selveierbolig
Betegnelse på selveierleiligheter, rekkehus, hytter og gårdsbruk.

Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen.

Serielån
Lån der avdraget er det samme over lånets løpetid. Belastningen er størst i begynnelsen, dvs. avdragene er faste, mens renter og terminbeløp synker etter hvert.

Termin
Intervallet mellom terminbeløp du betaler i banken. Normalt en måned.

Verditakst
Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet. Som oftest grunnlag for lånetakst på boligeiendommer, og er grunnlaget for beregning av formuesskatt. Normalt 20-30% av markedsverdi. høyne det skriftlige budet, som oftest etter auksjonsmodellen. Foregår som oftest på telefon.