Borettslag

I borettslag kan andelseier overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i året, jf. borettslagsloven § 5-4 første ledd annet punktum. Reglene kan ikke fravikes i vedtektene.

Reglene gjelder ethvert utlån av boligen, også om dette skjer uten betaling.

Der eieren selv bor i leiligheten og samtidig leier ut enkeltrom eller en sofa (for eksempel couchsurfing.com), gjelder ikke disse reglene. Denne typen korttidsutleie kan derfor skje i lengre perioder enn 30 døgn i året.

Selv om reglene krever at utleien skal gjelde hele boligen, får reglene likevel anvendelse der utleier holder ett soverom låst som leietaker ikke gis tilgang til.

Retten til utleie etter denne bestemmelsen gjelder kun dersom andelseieren selv bor i boligen, når den ikke leies ut.

Utgangspunktet i borettslagsloven er at andelseier må søke om utleie. Dette gjelder ikke for denne typen korttidsutleie.

Dersom korttidsutleien fører til urimelige ulempe for naboene, vil det være et mislighold som kan få konsekvenser både for eier og leietaker.

Boligen kan også leies for lengre perioder, men da må flere vilkår være oppfylt, og det må søkes til styret.

Eierseksjonssameier

Seksjoner i et sameie kan også leies ut for kortere perioder. Etter eierseksjonsloven § 24 syvende ledd kan hele boligseksjonen korttidsutleies i inntil 90 døgn i året. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 sammenhengende døgn.

Bestemmelsen regulerer kun utleieperioder på inntil 30 døgn. Utleie over 30 døgn vil derfor ikke spise av totalgrensen på 90 døgn.

Grensen på 90 døgn kan endres i vedtektene til mellom 60 og 120 døgn. Dette krever 2/3-dels flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.

På samme måte som for borettslag så reguleres kun utleie av hele boligseksjonen og får anvendelse også dersom utleier låser av ett soverom som leietaker ikke får tilgang til.

I motsetning til borettslag så gjelder disse reglene ikke ved utlån av bolig uten betaling. Der alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger, får heller ikke disse reglene anvendelse. I disse tilfellene står seksjonseier fritt til korttidsutleie av boligen over lengre perioder enn 90 dager.

På samme måte som for borettslag, kan korttidsutleie som oppfyller disse kravene likevel være forbudt etter de alminnelige kravene som forbyr enhver bruk som påfører naboene urimelig ulempe.

Se også regjereringens nettsider

Artikkel klippet fra NBBL s sider. Av: Lars Grøndal  torsdag 20. januar 2022