Polarlys Boligbyggelags valgkomite


Polarlys Boligbyggelags valgkomite for Generalforsamlingen for 2023

består av følgende medlemmer:

Bjarne Sætrum - leder                                                 valgt til 2023

Martin Ryeng    - medlem                                             valgt til 2024

Svein Berg       -                                                          medlem utpekt av styret

Linda Pedersen - varamedlem                                       valgt til 2023

 

 

 

Instruks for valgkomiteen i Polarlys Boligbyggelag

 

 1. Sammensetning og valg

Valgkomiteen består av to medlemmer, og ett varemedlem. I tillegg utpekes et medlem av boligbyggelagets styre. Styret står fritt mht hvem de peker ut. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og øvrige medlemmer. Medlemmene velges for inntil to år av gangen. Det er ønskelig med medlemmer både fra Øst- og Vest-Finnmark, og jevn fordeling mellom begge kjønn.

 

Daglig leder konstituerer komiteen.

 

 1. Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen har som oppgave og avgi følgende forslag på valg til boligbyggelaget’s generalforsamling:

 1. Valg av styreleder
 2. Valg av styremedlemmer, antallet skal være mellom 4 – 6
 3. Valg av 1 varamedlem
 4. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 5. Forslag på godtgjørelse til styret; styreleder og øvrige medlemmer

Leder og medlemmer velges for 2 år, og varamedlemmer for 1 år.

 

 1. Valgkomiteen skal ta hensyn til følgende krav og føringer
  1. Innstillingene skal være ihht kravene i lov om boligbyggelag og vedtektene
  2. Det skal være minst en representant fra Øst- og Vest-Finnmark
  3. Kjønnsfordelingen i styret SKAL være lik i hver gruppe for seg; Styret, varamedlemmer og ansatte representanter. Dette ihht lov om boligbyggelag § 6-4 a
  4. Styremedlemmene må være eller bli medlem av boligbyggelaget.
  5. Kandidatene bør ha et helhetlig og konstruktivt syn på boligbyggelagets virksomhet. Samlet bør det tilstrebes at styret dekker følgende kompetanseområder:
   1. God organisasjonsforståelse
   2. God forståelse for forretningsdrift og – utvikling
 • Kompetanse innen boligutvikling og boligbygging
 1. Økonomisk kompetanse
 2. Juridisk kompetanse
 1. Valgkomiteen bør vurdere å fremme forslag som jevnlig gir en viss fornyelse av styret, herunder vurdere nåværende tillitsvalgte og nye kandidater til de aktuelle vervene

 

 

 

 1. Begrunnelse

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling.

 

 1. Saksbehandling

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal gis anledning til å delta i behandlingen. Møter i valgkomiteen skal innkalles av leder. Valgkomiteens leder, eller den denne måtte bemyndige, fremlegger innstillingene. Det skal føres protokoll som limes inn i styreprotokollen.

 

Valgkomiteen skal på egnet måte oppfordre boligbyggelagets medlemmer og borettslag til å komme med forslag på kandidater til de ulike verv, f.eks. gjennom hjemmesiden.

 

 1. Valgkomiteens frist

Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende innen utgangen av april. Valgkomiteens leder eller annet medlem legger frem innstillingen på generalforsamlingen.

 

Vedtatt på generalforsamling 22. mai 2014, siste endring ble vedtatt på ordinær generalforsamling 11.mai 2022